Kabinet ravnatelja

Kabinet ravnatelja obavlja stručne i administrativne poslove za ravnatelja i njegovog zamjenika, protokolarne poslove, poslove u vezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, poslove komunikacije s tijelima državne vlasti, Vladom Republike Hrvatske i Hrvatskim saborom, zaprima predstavke i pritužbe građana, koordinira poslove vezane za procjenu učinaka propisa, obavlja poslove pripreme programa preuzimanja i provedbe pravne stečevine Europske unije, obavlja poslove u vezi međunarodne suradnje, obavlja poslove pripreme, koordinacije provedbe i praćenja nacionalnih i regionalnih projekata financiranih iz sredstava Europske unije i drugih inozemnih izvora, uključujući i projekte za pružanje stručne pomoći drugim zemljama te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Tajnica kabineta Ivana Medarić, dipl.iur.

Gruška 20
10000 Zagreb
Tel: (01) 6165 444
Fax: (01) 6157 389

email:kabinet.ravnatelja@dgu.hr

Vezani dokumenti