Podaci o stalnim točkama geodetske osnove

Državna geodetska uprava razvila je i održava bazu podataka stalnih točaka geodetske osnove kao i odgovarajuću web aplikaciju za pristup bazi stalnih točaka putem interneta. Web aplikacija, koja je stavljena u službenu uporabu 13.9.2010., omogućava registriranim korisnicima preuzimanje položajnih opisa stalnih geodetskih točaka putem interneta. Aplikaciji se pristupa na adresi http://stgo.dgu.hr/.

Za pristup aplikaciji potrebno je imati Korisničko ime i Zaporku koje možetedobiti na temelju Zahtjeva za korištenjem web aplikacije kojeg zajedno sa Općim uvjetima korištenja možete preuzeti na ulaznom prozoru aplikacije.

Web aplikacija omogućuje odabir položajnih (GNSS i trigonometrijskih) i visinskih točaka putem pregledne karte (Topografska karta 1:25000, katastarske općine) ili atributnim odabirom (broj točke, naziv katastarske općine, podatak revizije ...), kreiranje i preuzimanje narudžbi (položajni opisi u .pdf formatu). Položajni opisi mogu se preuzeti iz web aplikacije u periodu od 14 dana od dana kreiranja narudžbe.

Računi se izrađuju polugodišnje od strane Državne geodetske uprave, te je korisniku omogućen pregled svih narudžbi i izrađenih računa putem web aplikacije. Podaci o stalnim točkama naplaćuju se prema Pravilniku o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (NN 148/08, NN 51/13).

Vezani dokumenti