Aerofotogrametrijsko snimanje Republike Hrvatske

Tehnički opis:
- aerofotogrametrijski snimak
-aerofotogrametrijski snimak  rezultat je snimanja iz zraka kamerama posebno konstruiranim za tu namjenu (analogne ili digitalne)

Naknada za uporabu podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina propisana je Zakonom o upravnim pristojbama (NN 8/96, NN 20/10) i Pravilnikom o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (NN 148/08, NN 51/13). Pristojbena obveza nastaje u trenutku podnošenja zahtjeva i plaća se u državnim biljezima.

Na zahtjev treba odmah nalijepiti državne biljege u vrijednosti od 40,00 kn. Moguću razliku obračunati ćemo naknadno, ali prije preuzimanja podataka. Zahtjev se predaje u pisarnici, šalje poštom, email-om ili faxom, s tim da se prilikom slanja email-om ili faxom kod preuzimanja podataka dostavi potrebna državna pristojba. Ukoliko ne možete odrediti koji su Vam podaci potrebni bez uvida u iste, dođite osobno, svaki radni dan od 9 do 12 sati, a poželjno je i da se najavite telefonom u isto vrijeme.

Tel: (01) 6165 421

Soba: 88, Gruška 20, Zagreb
e-mail: izdavanje.podataka@dgu.hr

 

Vezani dokumenti