Aerofotogrametrijski materijal - 1968.

Poštovani korisnici,

U priloženoj tablici se nalazi ažurirani popis katastarskih općina za koje DGU raspolaže aerofotomaterijalom. Samo u pojedinim slučajevima, mali rubni dijelovi katastarskih općina nisu u cijelosti prekriveni materijalima. Na osnovu ovih materijala se izdaju Uvjerenja o vremenu evidentiranja građevine prikazane na snimku iz zraka izrađenom temeljem snimanja obavljenog prije 15. veljače 1968. godine, sukladno članku 144. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07152/08124/1056/13121/169/17).

Od 1. prosinca 2014. godine katastarskim uredima omogućen je uvid u raspoložive zračne snimke prije 15. veljače 1968. godine, te temeljem toga katastarski uredi izdaju Uvjerenja o vremenu evidentiranja/prikazivanja građevine uvidom svu raspoloživu dokumentaciju Državne geodetske uprave.

Stranke koje su do 1. prosinca 2014. godine dobile negativno uvjerenje katastarskog ureda mogu u prelaznom periodu od 1. do 31. prosinca 2014. godine podnijeti zahtjeve za uvjerenje uvidom u zračne snimke u Središnjem uredu Državne geodetske uprave u Zagrebu.

Za područje Grada Zagreba Uvjerenja o vremenu evidentiranja građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine uvidom u zračne snimke izdaje Središnji ured Državne geodetske uprave u Zagrebu

 

Tel: (01) 6165 404
Gruška 20, Zagreb
e-mail: izdavanje.podataka@dgu.hr

Vezani dokumenti