Podaci registra prostornih jedinica

Sukladno čl. 2. Pravilnika o Registru prostornih jedinica (NN 37/08) Registar prostornih jedinica osnovan je u svrhu stvaranja službene osnove za prikupljanje evidentiranje, iskazivanje, razmjenjivanje i povezivanje različitih vrsta prostornih podataka.

Registar se sastoji od središnjeg i područnih registara prostornih jedinica.

Sastavni dijelovi registra su grafički dio, popisi prostornih jedinica i zbirka isprava.

Popisi prostornih jedinica vode se za sve vrste prostornih jedinica.

U registru se vode podaci za sljedeće vrste prostornih jedinica: država, županija i Grad Zagreb, grad, općina, naselje, dostavno područje poštanskog ureda, jedinice mjesne samouprave (gradski kotar, gradska četvrt, mjesni odbor), katastarska općina, statistički krug, popisni krug, ulica, trg i zgrada s pripadajućim kućnim brojevima. U registru se vode i podaci o područjima mjesne nadležnosti katastarskih ureda, podaci o područjima mjesne nadležnosti općinskih sudova, kao i podaci o drugim vrstama prostornih jedinica kada je to određeno posebnim propisima.

Podaci registra su javni i svatko ima pravo uvida u podatke sadržane u registru.

Podaci se izdaju na zahtjev zainteresirane stranke.

Iz registra se izdaju grafički podaci o prostornim jedinicama, popisi prostornih jedinica, kartografski prikazi, kao i podaci o promjenama na prostornim jedinicama.

Podaci se izdaju uz plaćanje upravne pristojbe u skladu sa Zakonom o upravnim pristojbama (NN 115/16) i u skladu sa Pravilnikom o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (NN148/08, 75/09, 51/13).

Izvor: Registar prostornih jedinica Državne geodetske uprave na dan 01.05.2016.

Vezani dokumenti