Informacije o nositeljima prava na nekretninama na području RH

Podaci katastra nekretnina i katastra zemljišta vode se i održavaju u područnim uredima za katastar, sukladno članku 122. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07152/08124/1056/13121/169/17), a izdaju se kao javne isprave, sukladno odredbama članka 51. istog Zakona prema području nadležnosti područnog ureda za katastar, odnosno njegovih odjela i ispostava.

Slijedom navedenog, Središnji ured Državne geodetske uprave ne izdaje posjedovne listove kao javne isprave.

Pravne i fizičke osobe koje Središnjem uredu Državne geodetske uprave podnose zahtjev za izdavanje informacije iz katastarskog operata o nositeljima prava na nekretninama na području Republike Hrvatske, obvezne su uz pojedinačni zahtjev za izdavanje informacije za svaku fizičku ili pravnu osobu, priložiti valjanje isprave na kojima se temelji potraživanje.

Od 1. siječnja 2017. godine na snazi je novi Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16). Istim je propisano da se upravne pristojbe plaćaju za spise i radnje pred tijelima državne uprave. Pristojbena obveza nastaje u trenutku podnošenja zahtjeva. Sukladno čl. 4 st. 2. Zakona, ako pristojbeni obveznik podnosi jedan zahtjev kojim traži izdavanje više različitih akata, smatrat će se da je pristojbeni obveznik predao onoliko zahtjeva koliko akata se izdaje.

Za podnošenje zahtjeva za izdavanje informacije o nositeljima prava na nekretninama, preporuča se korištenje zahtjeva koji se nalazi na internetskim stranicama Državne geodetske uprave, a sadrži sve obvezne elemente potrebne za davanje informacija.

Vezani dokumenti