Analogni katastarski planovi

Naknada za uporabu podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina propisana je Zakonom o upravnim pristojbama (NN 8/96, NN 20/10) i Pravilnikom o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (NN 148/08, NN 51/13). Sukladno navedenom Pravilniku u nastavku su prikazani stvarni troškovi uporabe podataka analognih katastarskih planova.

Kopije katastarskog plana izdaju se u područnim uredima za katastar.

 

Vezani dokumenti