Ostalo

Specifikacija proizvoda  snimanje iz zraka i orijentacijske točke v. 2.1.

Poslovnik Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (NN 112/17)

Odluka o donošenju Strategije Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2020. i Strateškog plana Nacionalne infrastrukture prostornih podataka za razdoblje 2017.-2020. (NN 96/2017)

Specifikacija proizvoda Topografski podaci verzija 2.0

Specifikacija proizvoda TK25 verzija 2.0

Specifikacija proizvoda TK50 verzija 1.0

Postupanja katastarskih ureda vezana uz evidentiranje zgrada i drugih građevina u katastarskom operatu suklado Zakonu o gradnji

Uputa o postupanju katastarskih ureda vezana uz izdavanje uvjerenja o vremenu evidentiranja i/ili prikazivanja građevine prije 15. veljače 1968. god.

Postupak izdavanja uvjerenja o vremenu evidentiranja građevine prikazane na snimci iz zraka izrađenoj temeljem snimanja obavljenog prije 15. veljače 1968. god.

Postupanja katastarskih ureda vezana uz izdavanje podataka o datumu evidentiranja građevine

Odluka utvrđivanju službenih geodetskih datuma i ravninskih kartografskih projekcija Republike Hrvatske (NN 110/04)

Popis izračunatih parametara transformacije na temelju identičnih točaka u HTRS96/TM i HDKS/GK koordinatnom sustavu po projektnim zadacima – Dopuna I

Postupanja katastarskih ureda vezana za evidentiranje zgrada u katastarskom operatu za koje je doneseno rješenje o izvedenom stanju

Objašnjenje postupak upisa javnih i nerazvrstanih ceste - Zakon o cestama

Odluka o stavljanju u službenu uporabu verzije 2.0 modela topografskih podataka CROTIS

Etički kodeks državnih službenika (NN 40/11, 13/12)

Uputa za evidentiranje građevina u katastru sukladno zakonu o gradnji

Objašnjenje o postupanju vezano uz članke 136 i 148 Zakona o gradnji

Objašnjenje o postupanjima vezano za članke 123. - 133. Zakona o cestama (NN 84/11)

Objašnjenje provedbe Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012) od 5. rujna 2012.

Objašnjenje provedbe Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012) od 27. lipnja 2013.

Uputa ovlaštenim inženjerima geodezije za izradu, sadržaj i izgled geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade za potrebe ishođenja rješenja o izvedenom stanju sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012)

Uputa vezana uz postupak izrade parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata kao tehničke osnove za održavanje katastarskog operata (digitalnog katastarskog plana), sastavni dio ove Upute su i prilozi

Uputa za postupanje - izrada i ovjera geodetskih podloga za građevine i zahvate u prostoru

Uputa za postupanja katastarskih ureda i Središnjeg ureda Državne geodetske uprave vezano uz izdavanje uvjerenja sukladno odredbama članka 2. stavka 2. i članka 42. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012)

Tehničke specifikacije za određivanje koordinata točaka u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske, Prilog: Popis izračunatih parametara transformacije

Specifikacije proizvoda za izradu digitalnih ortofotokarata za mjerila 1:1000 (DOF1), 1:2000 (DOF2) i 1:5000 (DOF5). 

Geodetsko-geoinformatički rječnik, izdanje iz 2008. godine. Dopunjeno izdanje dostupno je ovdje.

Vezani dokumenti