Geodetski projekt

Državna geodetska uprava izradila je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o geodetskom projektu. U svrhu uvida u sadržaj i sastavne dijelove geodetskog projekta koji su definirani Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o geodetskom projektu izrađeni su radni primjerci geodetskog projekta koji se odnosne na dvije različite simulirane situacije:

Geodetski projekt primjer 1

Geodetski projekt primjer 2

U suradnji s Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera geodezije održana su i savjetovanja na kojima su dana pojašnjenja vezana uz sadržaj, oblik i sastavne dijelove geodetskog projekta, radnje koje se obavljaju u svrhu njegove izrade, te radnje koje se provode prilikom pregledavanja i potvrđivanja. U nastavku možete preuzeti prezentacije sa savjetovanja:

Postupanja katastarskih ureda u postupku pregleda i provedbe geodetskog projekta

Pravilnik o geodetskom projektu – sadržaj i sastavni dijelovi (praktična primjena)

Geodetski projekt u funkciji Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji

Pravilnik o geodetskom projektu (pročišćeni tekst)  

Najčešća pitanja i odgovori:

1. Tko je Stvarni korisnik i da li nepotpisivanje izvješća od strane stvarnog korisnika razlog za nepotvrđivanje Geodetskog projekta?

Izvješće o međama je obavezni dio Geodetskog projekta, a stvarni korisnik je ona osoba upisana u katastarskoj evidenciji ili osoba koju je ovlaštena osoba za izradu geodetskog projekta u postupku izrade Geodetskog projekta utvrdila da koristi katastarsku česticu koja je susjedna katastarskoj čestici koja je predmetom obuhvata zahvata u prostoru.

Ako stvarni korisnik ne želi potpisati izvješće, ovlaštena osoba će to navesti u izvješću. U slučaju kada je stvarni korisnik pozvan a nije se odazvao obilježavanju međa i u slučaju kada je stvarni korisnik nedostupan (nepoznata adresa, umro i sl.) ili se ne može utvrditi, izvješće o međama potpisuju i za činjenice navedene u istom odgovaraju ovlašteni inženjer geodezije i investitior. Nepotpisano izvješće od strane stvarnih korisnika susjednih katastarskih čestica i ne prilaganja dokaza o pozivanju na obilježavanje međa i drugih granica nije razlog za donošenje zaključka u okviru postupka pregleda i potvrđivanja geodetskog projekta.

2. Što ako se kasnije pojavi vlasnik koji zahtjeva svoja prava?

Tu se ogleda ta odgovornost ovlaštenog inženjera geodezije da je u postupku utvrđivanja stvarnog položaja granica međa utvrdio tko je stvarni korisnik, posjednik ili vlasnik, jer katastar će dostaviti rješenja prema stanju u katastarskom operatu, a zemljišna knjiga će provoditi postupak utvrđivanja vlasništva, te ako se pojave takve osobe u tim postupcima, te će takve osobe sukladno pozitivnim propisima uvijek moći zaštititi svoja prava.

3. Na koji način se zaprima Geodetski projekt u katastru?

Uz Geodetski projekt podnosi se zahtjev i zaprima u klasi određenoj za pregled i potvrđivanje Parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata.

4. Na koji način se provode pojedini dijelovi Geodetskog projekta u katastru?

Pravilnikom o geodetskom projektu, između ostalih, sastavni dijelovi istog su i prijavni listovi i kopije katastarskog plana za katastar i zemljišnu knjigu. Dakle, na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti se po fazama (kada je to potrebno) aktiviraju prijavni listovi pokreću postupci evidentiranja građevne parcele u katastarskom operatu.

U slučaju kada se građevna čestica formira na temelju lokacijske dozvole, stranka nakon ishođenja izvršne lokacijske dozvole nadležnom katastarskom uredu podnosi zahtjev kojem prilaže izvršnu lokacijsku dozvolu. Po zahtjevu strane katastarski ured pokreće upravni postupak na način da temeljem prijavnog lista (prva faza) provodi postupak u okviru kojeg donosi rješenje kojim se u katastartskom operatu, nakon njegove pravomoćnosti, evidentiraju nekretnine (katastarske čestice) koje čine građevnu parcelu. Katastarski ured nadležnom z.k. odjelu uz dopis (obavijest) dostavlja pravomoćno rješenje i kopiju katastarskog plana. U navedenom postupku ne odlučuje se o upisu vlasnika i ovlaštenika jer je riječ o parcelaciji unutar istog z.k. tijela te se stvara osnova za imovinsko pravno rješavanje.

Nakon što investitor riješi imovinsko pravne odnose katastarskom uredu podnosi zahtjev za evidentiranje građevne čestice i upis vlasnika i ovlaštenika kojem prilaže i vlasnički list. Po zahtjevu stranke katastarski ured pokreće upravni postupak na način da temeljem prijavnog lista (u kojem je u novom stanju izvršeno spajanje i upisan investitor kao vlasnik) provodi postupak u okviru kojeg donosi rješenje kojim se u katastarskom operatu, nakon njegove pravomoćnosti, evidentira građevna čestica i vrši upis vlasnika i ovlaštenika, a što je investitoru neophodno za podnošenje zahtjeva za započinjanje gradnje.

Nakon dostave izvršne uporabne dozvole nadležnog tijela katastarskom uredu, isti po službenoj dužnosti pokreće postupak evidentiranja podataka o zgradama i drugim građevinama na način da na temelju prijavnog lista za evidentiranje podataka o zgradama i drugim građevinama u katastar i pravomoćnog rješenja donesenog od strane katastarskog ureda evidentira se građevina u katastarskom operatu.

U slučaju kada se građevna čestica formira na temelju izvršne građevinske dozvole tako da se prijavnim listom formira građevna čestica i to na način da se ista sastoji od predmetne katastarske čestice i dijelova susjednih katastarskih čestica (u takvom slučaju formiranje građevne čestice prati predugovor na fizički dio nekretnine) naglašavamo da je ovlaštenik dužan obavijestiti investitora da je po ishođenju izvršne građevinske dozvole dužan istu dostaviti u nadležni katastarski ured. Ovo se navodi iz razloga eventualne mogućnosti da investitor pokrene postupak pred nadležnim sudom u svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa za formiranje građevne čestice, a da pri tome nije izdana izvršna građevinska dozvola. Kod zaprimanja izvršne građevinske dozvole katastarski ured izdaje pisanu potvrdu da je investitor ili ovlaštena osoba koja je izradila geodetski projekt preuzeo/la prijavni list i kopiju katastarskog plana za zemljišnu knjigu (iz geodetskog projekta koji je potvrdio katastarski ured). Temeljem navedenih dokumenata investitor podnosi prijedlog nadležnom sudu za pokretanje postupka rješavanja imovinsko pravnih poslova za građevnu česticu. Katastarski ured po obavijesti nadležnog suda pokreće, po službenoj dužnosti postupak promjena (podataka o kat. česticama i upis vlasnika i ovlaštenika) na način da na temelju prijavnog lista za katastar i rješenja donesenog u upravnom postupku, nakon njegove pravomoćnosti, evidentira građevna čestica u katastarskom operatu. U slučaju kada stranka prije nego što katastarski ured zaprimi službenu obavjest nadležnog suda za naprijed opisani slučaj ishodi odgovarajuću ispravu nadležnog suda postupak promjena (podataka o katastarskim česticama i upis vlasnika i ovlaštenika) pokreće se na zahtjev stranke kojem se prilažu naprijed navedene isprave nadležnog suda.

5. Kada i na koji način izdati Rješenje o kućnom broju?

Rješenje o kućnom broju donosi katastarski ured po službenoj dužnosti nakon što katastar zaprimi Izvršnu uporabnu dozvolu. Podaci o adresi i kućnom broju iz rješenja unose se direktno u bazu podataka o katastarskoj čestici, i nije potrebno u prijavnom listu za katastar iste dodavati od strane katastarskog ureda. U slučajevima kada evidenciju o kućnim brojevima vode jedinice lokalne samouprave po zaprimanju izvršne uporabne dozvole u okviru upravnog postupka potrebno je dopisom od jedinice lokalne samouprave zatražiti da ista izda rješenje o kućnom broju i isto dostavi katastarskom uredu.

6. Što sa izgrađenim građevinama čiji izgrađeni gabariti odstupaju u odnosu na projektiranu građevinu a koja su odstupanja do 0,30 m?

Budući da je bilo dosta upita o tome kako ćemo „nedovoljno“ točno evidentirati zgrade u katastarskom operatu, treba naglasiti da će se evidentirati samo projektirane (iskolčene) koordinate lomnih točaka građevine.

7. Zašto naslovnu stranicu ovjerava Glavni projektant i gdje to piše?

Naslovnu stranicu ovjerava glavni projektant jer je Geodetski projekt sastavni dio idejnog ili glavnog projekta, a sve u smislu članka 6. Pravilnika o obaveznom sadržaju idejnog projekta (NN 55/2014) te članka 7. Pravilnika o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/2014).

8. Koji su to ulazni podaci (Javna isprava)?

U smislu odredbe članka 17a Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o geodetskom projektu (NN 56/2014), dokazom o izdanim podacima DKP-a smatraju se račun, zahtjev ili izjava, a prijepisi posjedovnih listova i izvadci iz zemljišne knjige koji su služili za izradu geodetskog projekta su javne isprave.

9. Da li geodetska situacija građevine obvezno sadrži i podatke o brojevima susjednih katastarskih čestica?

Da, potrebno je prikazati susjedne katastarske čestice (crnom bojom), jer je u postupku izdavanja akata potrebna informacija o vlasnicima susjednih katastarskih čestica koje su stranke u postupku.

10. Da li katastar u pregledu i potvrđivanju Geodetskog projekta, pregledava geodetski situacijski nacrt i geodetsku situaciju građevine?

Ne, ovlaštena osoba za izradu geodetskog projekta odgovara za sadržaj i prikaz iskazan u istima, a oni se i ne koriste za provedbu promjena u katastarskom operatu.

11. Da li se u okviru geodetskog projekta u prijavnim listovima za evidentiranje podataka o građevini iskazuju i podaci o postojećim građevinama na predmetnoj građevnoj čestici?

Ako se u području zahvata u prostoru (unutar projektirane građevne čestice) nalaze i građevine koje nisu evidentirane u katastarskom operatu, ne evidentiraju se u okviru geodetskog projekta.

12. Dva Geodetska projekta na istoj velikoj čestici, neovisno se predaju na pregled i potvrđivanje u katastar, tko će u trenutku provedbe ispraviti podatke u prijavnom listu koji na provedbu dolazi poslije geodetskog projekta kojim se mijenja ulazni podatak o katastarskoj čestici od koje se formiraju građevne čestice?

U konkretnom slučaju podatke u prijavnom listu za geodetski projekt koji na provedbu dolazi drugi po redu ispravit će katastar.

13. Koga se navodi u prijavnim listovima (novo stanje) kojim se formira građevna parcela ako investitor nije riješio imovinsko pravne odnose, a isto se pitanje odnosi i za prijavni list za evidentiranje zgrade?

Navode se podaci investitora, bez obzira što nije riješio imovinsko pravne odnose i nije priložio dokaz o pravnom interesu.

14. Na savjetovanjima je rečeno da se za potrebe održavanja DKP-a dostavljaju koordinate u digitalnom obliku u (csv zapisu), a to nije propisano Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o geodetskom projektu (NN 56/2014)?

Dostava popisa koordinata propisana je Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o geodetskom projektu (NN 56/2014), a način i oblik izrade popisa koordinata propisan je važećim Tehničkim specifikacijama za određivanje koordinata u koordinatnom sustavu RH te stoga to pitanje nije bilo potrebno posebno uređivati navedenim Pravilnikom.

15. Kada će se donijeti Tehničke specifikacije za izradbu/održavanje DKP-a ?

Kroz sva savjetovanja naglašeno je da će se Tehničke specifikacije za izradbu/održavanje DKP-a donijeti u što skorije vrijeme, a i neovisno o njihovom donošenju člankom 46. Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o geodetskom projektu (NN 56/2014), propisana su sva provedbena postupanja u odnosu na izradu prikaza izmjerenog stanja s podacima katastarskog plana.

16. Treba li u okviru geodetskog projekta koji se predaje na pregled i potvrđivanje katastarskom uredu dostavljati zapisnike mjerenja, job datoteke i fotografije pomoćnih točaka?

 U smislu odredbe članka 16. Pravilnika o geodetskom projektu (pročišćeni tekst), sastavni dio Geodetskog projekta je i popis koordinata lomnih točaka koje određuju granice građevne čestice i lomnih točaka koje određuju granice jedne ili više građevina. Način određivanja koordinata točaka, kao i format zapisa izrađuje se sukladno Tehničkim specifikacijama za određivanje koordinata točaka u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske, za što odgovara ovlašteni inženjer geodezije koji je izradio Geodetski projekt. Dakle ne dostavljaju se zapisnici mjerenja, job datoteke i fotografije pomoćnih točaka.

 Obrasce možete preuzeti u dijelu Vezani dokumenti:

Vezani dokumenti