Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Za pravne i fizičke osobe sa poslovnim sjedištem u Republici Hrvatskoj:

Ovlašteni inženjeri geodezije koji stručne geodetske poslove obavljaju samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkom geodetskom uredu i pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova može započeti obavljati stručne geodetske poslove samo ako ima suglasnost Državne geodetske uprave.

Državna geodetska uprava će izdati suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova uz uvjet da podnositelj zahtjeva ima najmanje jednog uposlenog ovlaštenog inženjera geodezije koji može obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe te ispunjava i ostale uvjete za davanje suglasnosti glede broja zaposlenih osoba koje mogu obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu stručnog suradnika odnosno suradnika ovlaštenog inženjera geodezije, kao i uvjete glede tehničke opremljenosti, vlasništva ili korištenja poslovnog prostora na adresi sjedišta pravne osobe odnosno ureda ovlaštenog inženjera geodezije.
Stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe može obavljati fizička osoba koja ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer geodezije.
Pravo na upotrebu strukovnog naziva ovlašteni inženjer geodezije stječe se rješenjem o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije.

Stručne geodetske poslove u svojstvu stručnog suradnika ovlaštenog inženjera geodezije mogu obavljati osobe koje imaju akademski naziv magistar inženjer geodezije ili akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije, odnosno osobe koje su na drugi način propisan posebnim propisom stekle odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke i koje su položile stručni ispit, te osobe koje imaju status vježbenika-kandidata sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti.

Stručne geodetske poslove u svojstvu suradnika ovlaštenog inženjera geodezije mogu obavljati osobe koje imaju stečenu strukovnu kvalifikaciju geodetski tehničar i koje su položile stručni ispit.
Pravo na obavljanje poslova u svojstvu stručnog suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije stječe se upisom u evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije pri Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije, odnosno za vježbenike kandidate upisom u evidenciju vježbenika kandidata pri Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije.

Strane fizičke i pravne osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove i imaju sjedište izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: strane osobe) mogu obavljati stručne geodetske poslove u Republici Hrvatskoj pod istim uvjetima za obavljanje stručnih geodetskih poslova kako je Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti propisano za pravne i fizičke osobe sa poslovnim sjedištem u Republici Hrvatskoj.
Strane osobe sa sjedištem u državama ugovornicama Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (obuhvaća sve države članice Europske Unije te Norvešku, Lihtenštajn i Island, u daljnjem tekstu: države ugovornice) koje namjeravaju u Republici Hrvatskoj obavljati stručne geodetske poslove trajno, putem podružnice osnovane u Republici Hrvatskoj, odnosno privremeno ili povremeno, mogu obavljati stručne geodetske poslove u svim organizacijskim, odnosno statusno – pravnim oblicima ako su registrirane za obavljanje stručnih geodetskih poslova u državi sjedišta.

Strane osobe koje nemaju sjedište u državama ugovornicama Ugovora o Europskog gospodarskog prostoru, mogu obavljati stručne geodetske poslove u Republici Hrvatskoj pod istim uvjetima kao i strane osobe sa sjedištem u državama ugovornicama Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, uz ispunjenje uvjeta uzajamnosti.
Strane osobe moraju za zaposlene osobe koje obavljaju stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe, stručnog suradnika odnosno suradnika ishoditi rješenje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije.