Ustrojstvo Državne geodetske uprave

Poslove iz svojeg djelokruga Državna geodetska uprava obavlja u Središnjem uredu i Područnim uredima za katastar. Radom Državne geodetske uprave upravlja ravnatelj.

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (NN 33/17).

Organigram

Ravnatelj

dr. sc.
Damir Šantek, dipl. ing. geod.

Više Saznaj više
Danko Markovinović
dr. sc.
Damir Šantek, dipl. ing. geod.
Više
Kabinet ravnatelja
Kontakt

Gruška 20
10000 Zagreb
Tel: (01) 6165 444
Fax: (01) 6157 389
e-mail: info@dgu.hr

Opis

Kabinet ravnatelja obavlja stručne i administrativne poslove za ravnatelja i njegovog zamjenika, protokolarne poslove, poslove u vezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, poslove komunikacije s tijelima državne vlasti, Vladom Republike Hrvatske i Hrvatskim saborom, zaprima predstavke i pritužbe građana, koordinira poslove vezane za procjenu učinaka propisa, obavlja poslove pripreme programa preuzimanja i provedbe pravne stečevine Europske unije, obavlja poslove u vezi međunarodne suradnje, obavlja poslove pripreme, koordinacije provedbe i praćenja nacionalnih i regionalnih projekata financiranih iz sredstava Europske unije i drugih inozemnih izvora, uključujući i projekte za pružanje stručne pomoći drugim zemljama te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Tajnica kabineta Ivana Medarić, dipl.iur.

email: kabinet.ravnatelja@dgu.hr

 

 

Kabinet ravnatelja

Više
Samostalni odjel za unutarnju reviziju
Kontakt

Gruška 20
10000 Zagreb
Tel: (01) 6165 482
Fax: (01) 6166 555

Opis

Samostalni odjel za unutarnju reviziju obavlja unutarnje revizije svih poslovnih procesa i programa Uprave, procjenjuje i daje stručno mišljenje u svezi fukcioniranja sustava unutarnjih kontrola, predlaže preporuke u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava, prati provedbu istih, izrađuje strateške i godišnje planove unutarnje revizije na temelju procjene rizika, surađuje s ustrojstvenom jedinicom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija te sa Samostalnom službom za unutarnju reviziju Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Voditelj Odjela unutarnje revizije Ivanka Kraljević, dipl.oec.

email: info@dgu.hr

Samostalni odjel za unutarnju reviziju

Zamjenik ravnatelja

Antun Vidaković
dipl. ing. geod.

Više Saznaj više
Antun Vidaković
dipl. ing. geod.

Sektor za informacijsko komunikacijski i geoinformacijski sustav

Više Saznaj više
Sektor za informacijsko komunikacijski i geoinformacijski sustav
Kontakt

Gruška 20
10000 Zagreb
Tel: (01) 6165 466
Fax: (01) 6165 484

Opis

Sektor za informacijsko komunikacijski i geoinformacijski sustav obavlja stručne poslove upravljanja i razvoja jedinstvenog informacijsko komunikacijskog sustava Uprave, upravlja podatkovnim centrom i sustavom fiksnih i mobilnih govornih i podatkovnih telekomunikacija Uprave, održava računalnu i komunikacijsku opremu Uprave, sudjeluje u razvoju i unapređenju korisničkih mrežnih servisa, poslovnih i specijalističkih programskih rješenja, omogućava konsolidiranu pohranu podataka Uprave u elektroničkom obliku i skrbi za njihovu pouzdanu, sigurnu i trajnu pohranu, obavlja stručne poslove upravljanja radom i održavanja i razvoja Geoportala Uprave, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama planira, organizira, prati uspostavu i održava specijalističke mrežne portale i aplikacije za diseminaciju, pregled i naručivanje podataka i servisa Uprave te planira i sudjeluje na uspostavi i razvoju mrežnih servisa Uprave.

Načelnik sektora Zoran Vujić, dipl.ing.geod.

email: info@dgu.hr

Sektor za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala

Više Saznaj više
Sektor za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala
Kontakt

Gruška 20
10000 Zagreb
Tel: (01) 6166 488
Fax: (01) 6165 484

Opis

Sektor za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave, izrađuje primjedbe, upute i mišljenja, prati provedbu zakona i drugih propisa te surađuje s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, udrugama i drugim institucijama, provodi postupke davanja i oduzimanja suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova, provodi mjere politike planiranja, zapošljavanja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Uprave.

Načelnica sektora Diana Dudok, dipl.iur.

email: info@dgu.hr

Sektor za financijske poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove

Više Saznaj više
Sektor za financijske poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove
Kontakt

Gruška 20
10000 Zagreb
Tel: (01) 6166 546
Fax: (01) 6165 484

Opis

Sektor za financijske poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove obavlja poslove izrade strateškog plana i financijskog plana, vrši nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava, donosi strategiju upravljanja rizicima, obavlja upravne i stručne poslove vezane za izradu prijedloga državnog proračuna u svom dijelu razdjela, obavlja upravne i stručne poslove iz područja računovodstva, koordinira i izrađuje plan nabave za tekuću financijsku godinu, organizira, obavlja poslove koji se odnose na prijam, otpremu i evidentiranje pismena, obavlja poslove temeljem propisa o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva, obavlja poslove vođenja evidencije o postojećim poslovnim prostorima i koji se odnose na korištenje prometnih sredstava Uprave te poslove vezane uz ostvarenje prava na pristup informacijama.

Načelnica sektora Ksenija Kečević, dipl.oec.

email: info@dgu.hr

Sektor za državnu izmjeru

Više Saznaj više
Sektor za državnu izmjeru
Kontakt

Gruška 20
10000 Zagreb
Tel: (01) 6165 415
Fax: (01) 6165 430

Opis

Sektor se bavi uspostavom i održavanjem položajne, visinske i gravimetrijske mreže, kontrolom polja stalnih točaka geodetske osnove, uspostavom i održavanjem stalne GNSS-referentne mreže (CROPOS), ažuriranjem i izdavanjem karata i digitalnog modela reljefa, izdavanjem odobrenja za snimanje iz zraka. Sektor se također bavi poslovima demarkacije-obilježavanja, održavanja i obnavljanja državnih granica.

Načelnik sektora Marijan Marjanović, dipl.ing.geod.

email: info@dgu.hr

Sektor za katastar nekretnina

Više Saznaj više
Sektor za katastar nekretnina
Kontakt

Gruška 20
10000 Zagreb
Tel: (01) 6165 470
Fax: (01) 6165 454

Opis

Sektor za katastar nekretnina prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta, katastra nekretnina, obavlja poslove vezane uz zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), upravlja domenskim dijelom ZIS-a, priprema prijedloge poslovnih Odluka vezanih uz poslovanje i razvoj ZIS-a i Bazu zemljišnih podataka, izrađuje specifikacije formata katastarskih podataka i digitalnog geodetskog elaborata, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama organizira poslove vezane uz portale katastarskih podataka, poslove razvoja i uspostave servisa nad katastarskim podacima i poslove povezivanja katastarskih podataka s podacima drugih ključnih registara, priprema i provodi homogenizaciju katastarskog plana i pojedinačno prevođenje katastarskih podataka u katastar nekretnina, rješava u drugom stupnju povodom žalbi na prvostupanjska rješenja u održavanju katastra zemljišta i katastra nekretnina, provodi upravni i stručni nadzor nad radom područnih ureda za katastar i njihovih ispostava, obavlja inspekcijske poslove u prvom stupnju nad poslovima koje obavljaju osobe ovlaštene za obavljanje geodetske djelatnosti i geodetskim poslovima u lokalnoj samoupravi, sudjeluje u pripremi nacrta zakona i prijedloga drugih propisa te u davanju stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe.

Načelnik sektora Antonio Šustić, dipl.ing.geod.

email: info@dgu.hr

Sektor za katastarske programe i posebne registre

Više Saznaj više
Sektor za katastarske programe i posebne registre
Kontakt

Gruška 20
10000 Zagreb
Tel: (01) 6165 439
Fax: (01) 6165 454

Opis

Sektor za katastarske programe i posebne registre prati i analizira stanje na području katastra zemljišta, uspostave katastra nekretnina, katastra zgrada, katastra infrastrukture, vođenja registra prostornih jedinica, provođenja komasacija i ostalih zahvata u prostoru, provodi katastarske izmjere i tehničke reambulacije, provodi klasificiranje zemljišta prema načinu njegove uporabe, organizira izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom odnosno tehničkom reambulacijom i stavljanje u primjenu novih katastarskih operata, vodi središnji registar prostornih jedinica, organizira i prati uspostavu jedinstvene baza podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, organizira i prati uspostavu jedinstvene informacijske točke o infrastrukturi te obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, organizira i prati uspostavu katastra zgrada.

Načelnik sektora dr. sc. Nikola Vučić, dipl.ing.geod.

email: info@dgu.hr

 

Sektor za infrastrukturu prostornih podataka

Više Saznaj više
Sektor za infrastrukturu prostornih podataka
Kontakt

Gruška 20
10000 Zagreb
Tel: (01) 6166 533
Fax: (01) 6165 484

Opis

Sektor se bavi koordinacijom Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP), implementacijom INSPIRE direktive u RH, obradom zahtjeva korisnika za izdavanjem prostornih podataka i proizvoda, vodi arhivu, knjižnicu i evidenciju geografskih imena.

Načelnica sektora mr.sc. Ljerka Marić, dipl.ing.geod.

email: info@dgu.hr 

 

 • Služba osnovnih geodetskih radova

  Više
  Služba osnovnih geodetskih radova
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 416
  Fax: (01) 6165 430

  Opis

  Služba kontrolira, održava i uspostavlja stalne točke geodetske osnove, planira uvođenje novih geodetskih datuma i postupaka transformacije između službenog geodetskog referentnog sustava i ostalih referentnih sustava.

  Služba također održava bazu podataka stalnih točaka geodetske osnove te web-servisa za izdavanje podataka putem interneta, te brine o državnoj mreži referentnih GNSS stanica (CROPOS) koja omogućuje određivanje položaja u realnom vremenu s točnošću od 2 cm u horizontalnom te 4 cm u vertikalnom smislu na čitavom području države.

  Voditeljica službe mr. sc. Margareta Premužić, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za topografsku izmjeru i državne karte

  Više
  Služba za topografsku izmjeru i državne karte
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 426
  Fax: (01) 6165 430

  Opis

  Služba planira topografske izmjere i izrade državnih i tematskih karata, vodi i održava topografske, kartografske i fotogrametrijske baze podataka, te baze digitalnog modela reljefa. Brine o arhiviranju kartografskih proizvoda i aerofotogrametrijskih materijala i izdaje odobrenja za snimanja iz zraka.

  Voditelj službe Igor Vilus, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba državne granice

  Više
  Služba državne granice
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6166 511
  Fax: (01) 6165 430

  Opis

  Služba se bavi obilježavanjem, označavanjem, obnavljanjem i izmjerom državne granice, poslovima pripreme arbitraža, medijacija, koncilijacija i razgraničenja na budućim državnim granicama sa susjednim državama, održava ploče "Državna granica", te prati aktivnosti koje se odnose na pripremu međunarodnih ugovora o državnim granicama.

  Voditelj službe dr.sc. Ilija Grgić, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za održavanje katastarskih operata

  Više
  Služba za održavanje katastarskih operata
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 437
  Fax: (01) 6165 454

  Opis

  Služba prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta i katastra nekretnina, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra, a naročito mjere koje se odnose na održavanje katastarskih operata te mjere koje proizlaze iz primjene programskih rješenja za vođenje Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), sudjeluje u programiranju i koordiniranju poslova na održavanju i povećanju učinkovitosti održavanja katastarskih operata u područnim uredima za katastar, vodi i održava konceptualni model katastarskih podataka u ZIS-u, predlaže načine upravljanja katastarskim informacijama i načine izdavanja podataka iz ZIS-a, vodi evidenciju poslovnih procesa koje u ZIS-u obavljaju područni uredi za katastar te predlaže promjene i restrukturiranje tih procesa, obavlja poslove vezane uz programiranje i provođenje homogenizacije katastarskog plana i pojedinačnog prevođenja katastarskih podataka u katastar nekretnina, obavlja poslove vezane uz funkcioniranje portala katastarskih podataka, obavlja poslove vezane uz pripremu protokola za razmjenu katastarskih podataka, obavlja poslove vezane uz razvoj i uspostavu servisa nad katastarskim podacima i povezivanje katastarskih podataka sa podacima drugih ključnih registara.

  Voditeljica službe Irena Magdić, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za upravna postupanja, nadzor i geodetsku inspekciju

  Više
  Služba za upravna postupanja, nadzor i geodetsku inspekciju
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 441
  Fax: (01) 6165 454

  Opis

  Služba prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta, katastra nekretnina, obavljanja geodetske djelatnosti i provođenju geodetskih poslova u lokalnoj samoupravi, rješava u drugom stupnju povodom žalbi na prvostupanjska rješenja u održavanju katastra zemljišta i katastra nekretnina, žalbi na rješenja izjavljena u postupku izlaganja na javni uvid katastarskih podataka prikupljenih u postupcima katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, te žalbi na rješenja o određivanju kućnih brojeva, rješava po izvanrednim pravnim lijekovima u stvarima u kojima odlučuje po žalbama, izrađuje i provodi godišnji plan provođenja upravnog i stručnog nadzora, u suradnji sa ostalim ustrojstvenim jedinicama obavlja poslove stručnog nadzora sa ciljem otklanjanja uočenih nedostataka u postupanju pojedinog katastarskog ureda, obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor nad zakonitošću, načinom rada te uvjetima koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe koje obavljaju geodetsku djelatnost, kao i nadzor nad obavljanjem geodetskih poslova u lokalnoj samoupravi.

  Voditeljica službe Bratić Jadranka, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata

  Više
  Služba katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6166 562
  Fax: (01) 6165 454

  Opis

  Služba katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata, obavlja poslove vezane uz određivanje katastarskih prostornih jedinica, provodi klasificiranje zemljišta prema načinu njegove uporabe, provodi nadzor nad provedbom katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija te izradbom katastarskih elaborata, organizira i nadzire izlaganja na javni uvid katastarskih podataka prikupljenih u postupcima katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, izrađuje nacrte akata kojima se katastarski operati stavljaju u primjenu, brine o nesmetanom preuzimanju dijelova katastarskih operata u odgovarajuće baze podataka.

  Voditelj službe Mladen Pandža, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za posebne registre

  Više
  Služba za posebne registre
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 471
  Fax: (01)

  Opis

  Služba za posebne registre obavlja poslove vezano uz katastra zgrada, registar prostornih jedinica i izvornih evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva, izrađuje nacrte akata kojima se katastra zgrada i područni registri prostornih jedinica stavljaju u primjenu, vodi središnji registar prostornih jedinica, provodi stručni nadzor nad održavanjem katastra zgrada i područnih registara prostornih jedinica, organizira i usmjerava posebne registracijske projekte kojima se poboljšava i unaprjeđuje katastar zgrada i registar prostornih jedinica i stanje podataka u njima, obavlja poslove vezane uz povezivanje podataka katastra zgrada i registra prostornih jedinica s podacima drugih ključnih registara.

  Voditeljica službe Maja Pupačić, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za katastar infrastrukture

  Više
  Služba za katastar infrastrukture
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6166 599
  Fax: (01) 6165 454

  Opis

  Služba za katastar infrastrukture obavlja poslove vezano uz uspostavu i unapređenje katastra infrastrukture, provodi stručni nadzor nad izradbom i održavanjem katastra infrastrukture, organizira i prati uspostavu jedinstvene baza podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, organizira i prati uspostavu jedinstvene informacijske točke o infrastrukturi te obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima.

  Voditeljica službe Ariana Bakija Lopac, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP)

  Više
  Služba za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP)
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6166 535
  Fax: (01) 6165 484

  Opis

  Služba obavlja upravne, stručne, razvojne i koordinacijske poslove NIPP-a i poslove implementacije INSPIRE direktive. Služba koordinira rad tijela NIPP-a, prvenstveno Vijeća, Odbora i radnih skupina NIPP-a, koordinira provedbu njihovih odluka, izrađuje nacionalno izvješće, radi na povezivanju geoportala NIPP-a s INSPIRE geoportalom i obavlja druge poslove nacionalne INSPIRE kontakt točke.

  Voditelj službe mr.sc. Tomislav Ciceli, dipl.ing.geod.

  email: infonipp@dgu.hr

 • Služba prostornih podataka, servisa i arhiva

  Više
  Služba prostornih podataka, servisa i arhiva
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 423
  Fax: (01) 6165 484

  Opis

  Služba izdaje i arhivira prostorne podatke i proizvode Uprave. Vodi knjižnicu DGU u kojoj se može pronaći knjižnična građa kojoj je DGU izdavač ili suizdavač, čiji su autori naši djelatnici i sl., prevodi podatke iz analognog u digitalni oblik i provodi transformaciju i konverziju podataka, vodi razvojno-istraživačke projekte.

  Voditeljica službe Sanja Mimica, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba osnovnih geodetskih radova

  Više
  Služba osnovnih geodetskih radova
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 416
  Fax: (01) 6165 430

  Opis

  Služba kontrolira, održava i uspostavlja stalne točke geodetske osnove, planira uvođenje novih geodetskih datuma i postupaka transformacije između službenog geodetskog referentnog sustava i ostalih referentnih sustava.

  Služba također održava bazu podataka stalnih točaka geodetske osnove te web-servisa za izdavanje podataka putem interneta, te brine o državnoj mreži referentnih GNSS stanica (CROPOS) koja omogućuje određivanje položaja u realnom vremenu s točnošću od 2 cm u horizontalnom te 4 cm u vertikalnom smislu na čitavom području države.

  Voditeljica službe mr. sc. Margareta Premužić, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za topografsku izmjeru i državne karte

  Više
  Služba za topografsku izmjeru i državne karte
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 426
  Fax: (01) 6165 430

  Opis

  Služba planira topografske izmjere i izrade državnih i tematskih karata, vodi i održava topografske, kartografske i fotogrametrijske baze podataka, te baze digitalnog modela reljefa. Brine o arhiviranju kartografskih proizvoda i aerofotogrametrijskih materijala i izdaje odobrenja za snimanja iz zraka.

  Voditelj službe Igor Vilus, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba državne granice

  Više
  Služba državne granice
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6166 511
  Fax: (01) 6165 430

  Opis

  Služba se bavi obilježavanjem, označavanjem, obnavljanjem i izmjerom državne granice, poslovima pripreme arbitraža, medijacija, koncilijacija i razgraničenja na budućim državnim granicama sa susjednim državama, održava ploče "Državna granica", te prati aktivnosti koje se odnose na pripremu međunarodnih ugovora o državnim granicama.

  Voditelj službe dr.sc. Ilija Grgić, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za održavanje katastarskih operata

  Više
  Služba za održavanje katastarskih operata
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 437
  Fax: (01) 6165 454

  Opis

  Služba prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta i katastra nekretnina, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra, a naročito mjere koje se odnose na održavanje katastarskih operata te mjere koje proizlaze iz primjene programskih rješenja za vođenje Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), sudjeluje u programiranju i koordiniranju poslova na održavanju i povećanju učinkovitosti održavanja katastarskih operata u područnim uredima za katastar, vodi i održava konceptualni model katastarskih podataka u ZIS-u, predlaže načine upravljanja katastarskim informacijama i načine izdavanja podataka iz ZIS-a, vodi evidenciju poslovnih procesa koje u ZIS-u obavljaju područni uredi za katastar te predlaže promjene i restrukturiranje tih procesa, obavlja poslove vezane uz programiranje i provođenje homogenizacije katastarskog plana i pojedinačnog prevođenja katastarskih podataka u katastar nekretnina, obavlja poslove vezane uz funkcioniranje portala katastarskih podataka, obavlja poslove vezane uz pripremu protokola za razmjenu katastarskih podataka, obavlja poslove vezane uz razvoj i uspostavu servisa nad katastarskim podacima i povezivanje katastarskih podataka sa podacima drugih ključnih registara.

  Voditeljica službe Irena Magdić, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za upravna postupanja, nadzor i geodetsku inspekciju

  Više
  Služba za upravna postupanja, nadzor i geodetsku inspekciju
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 441
  Fax: (01) 6165 454

  Opis

  Služba prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta, katastra nekretnina, obavljanja geodetske djelatnosti i provođenju geodetskih poslova u lokalnoj samoupravi, rješava u drugom stupnju povodom žalbi na prvostupanjska rješenja u održavanju katastra zemljišta i katastra nekretnina, žalbi na rješenja izjavljena u postupku izlaganja na javni uvid katastarskih podataka prikupljenih u postupcima katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, te žalbi na rješenja o određivanju kućnih brojeva, rješava po izvanrednim pravnim lijekovima u stvarima u kojima odlučuje po žalbama, izrađuje i provodi godišnji plan provođenja upravnog i stručnog nadzora, u suradnji sa ostalim ustrojstvenim jedinicama obavlja poslove stručnog nadzora sa ciljem otklanjanja uočenih nedostataka u postupanju pojedinog katastarskog ureda, obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor nad zakonitošću, načinom rada te uvjetima koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe koje obavljaju geodetsku djelatnost, kao i nadzor nad obavljanjem geodetskih poslova u lokalnoj samoupravi.

  Voditeljica službe Bratić Jadranka, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata

  Više
  Služba katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6166 562
  Fax: (01) 6165 454

  Opis

  Služba katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata, obavlja poslove vezane uz određivanje katastarskih prostornih jedinica, provodi klasificiranje zemljišta prema načinu njegove uporabe, provodi nadzor nad provedbom katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija te izradbom katastarskih elaborata, organizira i nadzire izlaganja na javni uvid katastarskih podataka prikupljenih u postupcima katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, izrađuje nacrte akata kojima se katastarski operati stavljaju u primjenu, brine o nesmetanom preuzimanju dijelova katastarskih operata u odgovarajuće baze podataka.

  Voditelj službe Mladen Pandža, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za posebne registre

  Više
  Služba za posebne registre
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 471
  Fax: (01)

  Opis

  Služba za posebne registre obavlja poslove vezano uz katastra zgrada, registar prostornih jedinica i izvornih evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva, izrađuje nacrte akata kojima se katastra zgrada i područni registri prostornih jedinica stavljaju u primjenu, vodi središnji registar prostornih jedinica, provodi stručni nadzor nad održavanjem katastra zgrada i područnih registara prostornih jedinica, organizira i usmjerava posebne registracijske projekte kojima se poboljšava i unaprjeđuje katastar zgrada i registar prostornih jedinica i stanje podataka u njima, obavlja poslove vezane uz povezivanje podataka katastra zgrada i registra prostornih jedinica s podacima drugih ključnih registara.

  Voditeljica službe Maja Pupačić, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za katastar infrastrukture

  Više
  Služba za katastar infrastrukture
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6166 599
  Fax: (01) 6165 454

  Opis

  Služba za katastar infrastrukture obavlja poslove vezano uz uspostavu i unapređenje katastra infrastrukture, provodi stručni nadzor nad izradbom i održavanjem katastra infrastrukture, organizira i prati uspostavu jedinstvene baza podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, organizira i prati uspostavu jedinstvene informacijske točke o infrastrukturi te obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima.

  Voditeljica službe Ariana Bakija Lopac, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP)

  Više
  Služba za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP)
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6166 535
  Fax: (01) 6165 484

  Opis

  Služba obavlja upravne, stručne, razvojne i koordinacijske poslove NIPP-a i poslove implementacije INSPIRE direktive. Služba koordinira rad tijela NIPP-a, prvenstveno Vijeća, Odbora i radnih skupina NIPP-a, koordinira provedbu njihovih odluka, izrađuje nacionalno izvješće, radi na povezivanju geoportala NIPP-a s INSPIRE geoportalom i obavlja druge poslove nacionalne INSPIRE kontakt točke.

  Voditelj službe mr.sc. Tomislav Ciceli, dipl.ing.geod.

  email: infonipp@dgu.hr

 • Služba prostornih podataka, servisa i arhiva

  Više
  Služba prostornih podataka, servisa i arhiva
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 423
  Fax: (01) 6165 484

  Opis

  Služba izdaje i arhivira prostorne podatke i proizvode Uprave. Vodi knjižnicu DGU u kojoj se može pronaći knjižnična građa kojoj je DGU izdavač ili suizdavač, čiji su autori naši djelatnici i sl., prevodi podatke iz analognog u digitalni oblik i provodi transformaciju i konverziju podataka, vodi razvojno-istraživačke projekte.

  Voditeljica službe Sanja Mimica, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba osnovnih geodetskih radova

  Više
  Služba osnovnih geodetskih radova
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 416
  Fax: (01) 6165 430

  Opis

  Služba kontrolira, održava i uspostavlja stalne točke geodetske osnove, planira uvođenje novih geodetskih datuma i postupaka transformacije između službenog geodetskog referentnog sustava i ostalih referentnih sustava.

  Služba također održava bazu podataka stalnih točaka geodetske osnove te web-servisa za izdavanje podataka putem interneta, te brine o državnoj mreži referentnih GNSS stanica (CROPOS) koja omogućuje određivanje položaja u realnom vremenu s točnošću od 2 cm u horizontalnom te 4 cm u vertikalnom smislu na čitavom području države.

  Voditeljica službe mr. sc. Margareta Premužić, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za topografsku izmjeru i državne karte

  Više
  Služba za topografsku izmjeru i državne karte
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 426
  Fax: (01) 6165 430

  Opis

  Služba planira topografske izmjere i izrade državnih i tematskih karata, vodi i održava topografske, kartografske i fotogrametrijske baze podataka, te baze digitalnog modela reljefa. Brine o arhiviranju kartografskih proizvoda i aerofotogrametrijskih materijala i izdaje odobrenja za snimanja iz zraka.

  Voditelj službe Igor Vilus, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba državne granice

  Više
  Služba državne granice
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6166 511
  Fax: (01) 6165 430

  Opis

  Služba se bavi obilježavanjem, označavanjem, obnavljanjem i izmjerom državne granice, poslovima pripreme arbitraža, medijacija, koncilijacija i razgraničenja na budućim državnim granicama sa susjednim državama, održava ploče "Državna granica", te prati aktivnosti koje se odnose na pripremu međunarodnih ugovora o državnim granicama.

  Voditelj službe dr.sc. Ilija Grgić, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za održavanje katastarskih operata

  Više
  Služba za održavanje katastarskih operata
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 437
  Fax: (01) 6165 454

  Opis

  Služba prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta i katastra nekretnina, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra, a naročito mjere koje se odnose na održavanje katastarskih operata te mjere koje proizlaze iz primjene programskih rješenja za vođenje Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), sudjeluje u programiranju i koordiniranju poslova na održavanju i povećanju učinkovitosti održavanja katastarskih operata u područnim uredima za katastar, vodi i održava konceptualni model katastarskih podataka u ZIS-u, predlaže načine upravljanja katastarskim informacijama i načine izdavanja podataka iz ZIS-a, vodi evidenciju poslovnih procesa koje u ZIS-u obavljaju područni uredi za katastar te predlaže promjene i restrukturiranje tih procesa, obavlja poslove vezane uz programiranje i provođenje homogenizacije katastarskog plana i pojedinačnog prevođenja katastarskih podataka u katastar nekretnina, obavlja poslove vezane uz funkcioniranje portala katastarskih podataka, obavlja poslove vezane uz pripremu protokola za razmjenu katastarskih podataka, obavlja poslove vezane uz razvoj i uspostavu servisa nad katastarskim podacima i povezivanje katastarskih podataka sa podacima drugih ključnih registara.

  Voditeljica službe Irena Magdić, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za upravna postupanja, nadzor i geodetsku inspekciju

  Više
  Služba za upravna postupanja, nadzor i geodetsku inspekciju
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 441
  Fax: (01) 6165 454

  Opis

  Služba prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta, katastra nekretnina, obavljanja geodetske djelatnosti i provođenju geodetskih poslova u lokalnoj samoupravi, rješava u drugom stupnju povodom žalbi na prvostupanjska rješenja u održavanju katastra zemljišta i katastra nekretnina, žalbi na rješenja izjavljena u postupku izlaganja na javni uvid katastarskih podataka prikupljenih u postupcima katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, te žalbi na rješenja o određivanju kućnih brojeva, rješava po izvanrednim pravnim lijekovima u stvarima u kojima odlučuje po žalbama, izrađuje i provodi godišnji plan provođenja upravnog i stručnog nadzora, u suradnji sa ostalim ustrojstvenim jedinicama obavlja poslove stručnog nadzora sa ciljem otklanjanja uočenih nedostataka u postupanju pojedinog katastarskog ureda, obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor nad zakonitošću, načinom rada te uvjetima koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe koje obavljaju geodetsku djelatnost, kao i nadzor nad obavljanjem geodetskih poslova u lokalnoj samoupravi.

  Voditeljica službe Bratić Jadranka, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata

  Više
  Služba katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6166 562
  Fax: (01) 6165 454

  Opis

  Služba katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata, obavlja poslove vezane uz određivanje katastarskih prostornih jedinica, provodi klasificiranje zemljišta prema načinu njegove uporabe, provodi nadzor nad provedbom katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija te izradbom katastarskih elaborata, organizira i nadzire izlaganja na javni uvid katastarskih podataka prikupljenih u postupcima katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, izrađuje nacrte akata kojima se katastarski operati stavljaju u primjenu, brine o nesmetanom preuzimanju dijelova katastarskih operata u odgovarajuće baze podataka.

  Voditelj službe Mladen Pandža, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za posebne registre

  Više
  Služba za posebne registre
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 471
  Fax: (01)

  Opis

  Služba za posebne registre obavlja poslove vezano uz katastra zgrada, registar prostornih jedinica i izvornih evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva, izrađuje nacrte akata kojima se katastra zgrada i područni registri prostornih jedinica stavljaju u primjenu, vodi središnji registar prostornih jedinica, provodi stručni nadzor nad održavanjem katastra zgrada i područnih registara prostornih jedinica, organizira i usmjerava posebne registracijske projekte kojima se poboljšava i unaprjeđuje katastar zgrada i registar prostornih jedinica i stanje podataka u njima, obavlja poslove vezane uz povezivanje podataka katastra zgrada i registra prostornih jedinica s podacima drugih ključnih registara.

  Voditeljica službe Maja Pupačić, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za katastar infrastrukture

  Više
  Služba za katastar infrastrukture
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6166 599
  Fax: (01) 6165 454

  Opis

  Služba za katastar infrastrukture obavlja poslove vezano uz uspostavu i unapređenje katastra infrastrukture, provodi stručni nadzor nad izradbom i održavanjem katastra infrastrukture, organizira i prati uspostavu jedinstvene baza podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, organizira i prati uspostavu jedinstvene informacijske točke o infrastrukturi te obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima.

  Voditeljica službe Ariana Bakija Lopac, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP)

  Više
  Služba za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP)
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6166 535
  Fax: (01) 6165 484

  Opis

  Služba obavlja upravne, stručne, razvojne i koordinacijske poslove NIPP-a i poslove implementacije INSPIRE direktive. Služba koordinira rad tijela NIPP-a, prvenstveno Vijeća, Odbora i radnih skupina NIPP-a, koordinira provedbu njihovih odluka, izrađuje nacionalno izvješće, radi na povezivanju geoportala NIPP-a s INSPIRE geoportalom i obavlja druge poslove nacionalne INSPIRE kontakt točke.

  Voditelj službe mr.sc. Tomislav Ciceli, dipl.ing.geod.

  email: infonipp@dgu.hr

 • Služba prostornih podataka, servisa i arhiva

  Više
  Služba prostornih podataka, servisa i arhiva
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 423
  Fax: (01) 6165 484

  Opis

  Služba izdaje i arhivira prostorne podatke i proizvode Uprave. Vodi knjižnicu DGU u kojoj se može pronaći knjižnična građa kojoj je DGU izdavač ili suizdavač, čiji su autori naši djelatnici i sl., prevodi podatke iz analognog u digitalni oblik i provodi transformaciju i konverziju podataka, vodi razvojno-istraživačke projekte.

  Voditeljica službe Sanja Mimica, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za financijske poslove i stateško planiranje

  Više
  Služba za financijske poslove i stateško planiranje
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6166 546
  Fax: (01) 6166 555

  Opis

  Služba obavlja stručne i računovodstvene poslove, izrađuje prijedloge potrebnih sredstava za izvršenje programa i planova rada, prijedlog proračuna i daje prijedloge i smjernice o racionalizaciji plana, za pojedine kategorije troškova u dijelu državnog proračuna.

  Voditelj službe Snježana Medić Jović, dipl. oec.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za nabavu i opće poslove

  Više
  Služba za nabavu i opće poslove
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 451
  Fax: (01) 6165 484

  Opis

  Služba priprema i izvršava godišnje planove nabave, provodi javna nadmetanja, obavlja poslove koji se odnose na prijam, otpremu i evidentiranje pismena, vodi pismohranu i sređuje i čuva arhivu, obavlja poslove uz ostvarenje prava na pristup informacijama.

  Voditeljica službe Adelita Cindrić, dipl.iur.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za pravne poslove

  Više
  Služba za pravne poslove
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: 
  Fax: 

  Opis

  Služba za pravne poslove predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave te na iste izrađuje primjedbe, mišljenja i upute, izrađuje nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Uprave, provodi postupke davanja i oduzimanja suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova, vodi evidenciju izdanih i oduzetih suglasnosti, priprema prijedloge za pokretanje stegovnih postupaka pred Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera geodezije protiv ovlaštenih inženjera geodezije i prekršajnih postupaka protiv ovlaštenih osoba te prikuplja i obrađuje godišnja izvješća ovlaštenih osoba o obavljenim stručnim geodetskim poslovima.

  Voditelj službe: Zrinka Bešlić Landek, dipl.iur.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za vođenje ljudskih potencijala

  Više
  Služba za vođenje ljudskih potencijala
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 487
  Fax: (01)

  Opis

  Služba za vođenje ljudskih potencijala prati i provodi mjere politike planiranja, zapošljavanja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Uprave, izrađuje prijedloge odgovora na tužbe i žalbe u predmetima vezanim za prava službenika i namještenika, provodi postupke zbog povrede službene dužnosti službenika, surađuje sa Službeničkim sudom, vodi propisane očevidnike, prati pravnu regulativu, i sudjeluje u upravno-pravnim poslovima koji se odnose na normativnu djelatnost iz područja rada Službe.

  Voditeljica službe Katarina Fidermuc Rončević, dipl.iur.

  email: info@dgu.hr

   

 • Služba za informacijsko komunikacijski sustav

  Više
  Služba za informacijsko komunikacijski sustav
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: 
  Fax: 

  Opis

 • Služba za geoinformacijske sustave

  Više
  Služba za geoinformacijske sustave
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: 
  Fax: 

  Opis

 • Služba osnovnih geodetskih radova

  Više
  Služba osnovnih geodetskih radova
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 416
  Fax: (01) 6165 430

  Opis

  Služba kontrolira, održava i uspostavlja stalne točke geodetske osnove, planira uvođenje novih geodetskih datuma i postupaka transformacije između službenog geodetskog referentnog sustava i ostalih referentnih sustava.

  Služba također održava bazu podataka stalnih točaka geodetske osnove te web-servisa za izdavanje podataka putem interneta, te brine o državnoj mreži referentnih GNSS stanica (CROPOS) koja omogućuje određivanje položaja u realnom vremenu s točnošću od 2 cm u horizontalnom te 4 cm u vertikalnom smislu na čitavom području države.

  Voditeljica službe mr. sc. Margareta Premužić, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za topografsku izmjeru i državne karte

  Više
  Služba za topografsku izmjeru i državne karte
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 426
  Fax: (01) 6165 430

  Opis

  Služba planira topografske izmjere i izrade državnih i tematskih karata, vodi i održava topografske, kartografske i fotogrametrijske baze podataka, te baze digitalnog modela reljefa. Brine o arhiviranju kartografskih proizvoda i aerofotogrametrijskih materijala i izdaje odobrenja za snimanja iz zraka.

  Voditelj službe Igor Vilus, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba državne granice

  Više
  Služba državne granice
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6166 511
  Fax: (01) 6165 430

  Opis

  Služba se bavi obilježavanjem, označavanjem, obnavljanjem i izmjerom državne granice, poslovima pripreme arbitraža, medijacija, koncilijacija i razgraničenja na budućim državnim granicama sa susjednim državama, održava ploče "Državna granica", te prati aktivnosti koje se odnose na pripremu međunarodnih ugovora o državnim granicama.

  Voditelj službe dr.sc. Ilija Grgić, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za održavanje katastarskih operata

  Više
  Služba za održavanje katastarskih operata
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 437
  Fax: (01) 6165 454

  Opis

  Služba prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta i katastra nekretnina, predlaže mjere za unaprjeđenje katastra, a naročito mjere koje se odnose na održavanje katastarskih operata te mjere koje proizlaze iz primjene programskih rješenja za vođenje Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), sudjeluje u programiranju i koordiniranju poslova na održavanju i povećanju učinkovitosti održavanja katastarskih operata u područnim uredima za katastar, vodi i održava konceptualni model katastarskih podataka u ZIS-u, predlaže načine upravljanja katastarskim informacijama i načine izdavanja podataka iz ZIS-a, vodi evidenciju poslovnih procesa koje u ZIS-u obavljaju područni uredi za katastar te predlaže promjene i restrukturiranje tih procesa, obavlja poslove vezane uz programiranje i provođenje homogenizacije katastarskog plana i pojedinačnog prevođenja katastarskih podataka u katastar nekretnina, obavlja poslove vezane uz funkcioniranje portala katastarskih podataka, obavlja poslove vezane uz pripremu protokola za razmjenu katastarskih podataka, obavlja poslove vezane uz razvoj i uspostavu servisa nad katastarskim podacima i povezivanje katastarskih podataka sa podacima drugih ključnih registara.

  Voditeljica službe Irena Magdić, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za upravna postupanja, nadzor i geodetsku inspekciju

  Više
  Služba za upravna postupanja, nadzor i geodetsku inspekciju
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 441
  Fax: (01) 6165 454

  Opis

  Služba prati, analizira i nadzire stanje na području katastra zemljišta, katastra nekretnina, obavljanja geodetske djelatnosti i provođenju geodetskih poslova u lokalnoj samoupravi, rješava u drugom stupnju povodom žalbi na prvostupanjska rješenja u održavanju katastra zemljišta i katastra nekretnina, žalbi na rješenja izjavljena u postupku izlaganja na javni uvid katastarskih podataka prikupljenih u postupcima katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, te žalbi na rješenja o određivanju kućnih brojeva, rješava po izvanrednim pravnim lijekovima u stvarima u kojima odlučuje po žalbama, izrađuje i provodi godišnji plan provođenja upravnog i stručnog nadzora, u suradnji sa ostalim ustrojstvenim jedinicama obavlja poslove stručnog nadzora sa ciljem otklanjanja uočenih nedostataka u postupanju pojedinog katastarskog ureda, obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor nad zakonitošću, načinom rada te uvjetima koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe koje obavljaju geodetsku djelatnost, kao i nadzor nad obavljanjem geodetskih poslova u lokalnoj samoupravi.

  Voditeljica službe Bratić Jadranka, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata

  Više
  Služba katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6166 562
  Fax: (01) 6165 454

  Opis

  Služba katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata, obavlja poslove vezane uz određivanje katastarskih prostornih jedinica, provodi klasificiranje zemljišta prema načinu njegove uporabe, provodi nadzor nad provedbom katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija te izradbom katastarskih elaborata, organizira i nadzire izlaganja na javni uvid katastarskih podataka prikupljenih u postupcima katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, izrađuje nacrte akata kojima se katastarski operati stavljaju u primjenu, brine o nesmetanom preuzimanju dijelova katastarskih operata u odgovarajuće baze podataka.

  Voditelj službe Mladen Pandža, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za posebne registre

  Više
  Služba za posebne registre
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 471
  Fax: (01)

  Opis

  Služba za posebne registre obavlja poslove vezano uz katastra zgrada, registar prostornih jedinica i izvornih evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva, izrađuje nacrte akata kojima se katastra zgrada i područni registri prostornih jedinica stavljaju u primjenu, vodi središnji registar prostornih jedinica, provodi stručni nadzor nad održavanjem katastra zgrada i područnih registara prostornih jedinica, organizira i usmjerava posebne registracijske projekte kojima se poboljšava i unaprjeđuje katastar zgrada i registar prostornih jedinica i stanje podataka u njima, obavlja poslove vezane uz povezivanje podataka katastra zgrada i registra prostornih jedinica s podacima drugih ključnih registara.

  Voditeljica službe Maja Pupačić, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za katastar infrastrukture

  Više
  Služba za katastar infrastrukture
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6166 599
  Fax: (01) 6165 454

  Opis

  Služba za katastar infrastrukture obavlja poslove vezano uz uspostavu i unapređenje katastra infrastrukture, provodi stručni nadzor nad izradbom i održavanjem katastra infrastrukture, organizira i prati uspostavu jedinstvene baza podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, organizira i prati uspostavu jedinstvene informacijske točke o infrastrukturi te obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima.

  Voditeljica službe Ariana Bakija Lopac, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP)

  Više
  Služba za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP)
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6166 535
  Fax: (01) 6165 484

  Opis

  Služba obavlja upravne, stručne, razvojne i koordinacijske poslove NIPP-a i poslove implementacije INSPIRE direktive. Služba koordinira rad tijela NIPP-a, prvenstveno Vijeća, Odbora i radnih skupina NIPP-a, koordinira provedbu njihovih odluka, izrađuje nacionalno izvješće, radi na povezivanju geoportala NIPP-a s INSPIRE geoportalom i obavlja druge poslove nacionalne INSPIRE kontakt točke.

  Voditelj službe mr.sc. Tomislav Ciceli, dipl.ing.geod.

  email: infonipp@dgu.hr

 • Služba prostornih podataka, servisa i arhiva

  Više
  Služba prostornih podataka, servisa i arhiva
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 423
  Fax: (01) 6165 484

  Opis

  Služba izdaje i arhivira prostorne podatke i proizvode Uprave. Vodi knjižnicu DGU u kojoj se može pronaći knjižnična građa kojoj je DGU izdavač ili suizdavač, čiji su autori naši djelatnici i sl., prevodi podatke iz analognog u digitalni oblik i provodi transformaciju i konverziju podataka, vodi razvojno-istraživačke projekte.

  Voditeljica službe Sanja Mimica, dipl.ing.geod.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za financijske poslove i stateško planiranje

  Više
  Služba za financijske poslove i stateško planiranje
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6166 546
  Fax: (01) 6166 555

  Opis

  Služba obavlja stručne i računovodstvene poslove, izrađuje prijedloge potrebnih sredstava za izvršenje programa i planova rada, prijedlog proračuna i daje prijedloge i smjernice o racionalizaciji plana, za pojedine kategorije troškova u dijelu državnog proračuna.

  Voditelj službe Snježana Medić Jović, dipl. oec.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za nabavu i opće poslove

  Više
  Služba za nabavu i opće poslove
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 451
  Fax: (01) 6165 484

  Opis

  Služba priprema i izvršava godišnje planove nabave, provodi javna nadmetanja, obavlja poslove koji se odnose na prijam, otpremu i evidentiranje pismena, vodi pismohranu i sređuje i čuva arhivu, obavlja poslove uz ostvarenje prava na pristup informacijama.

  Voditeljica službe Adelita Cindrić, dipl.iur.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za pravne poslove

  Više
  Služba za pravne poslove
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: 
  Fax: 

  Opis

  Služba za pravne poslove predlaže, koordinira, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave te na iste izrađuje primjedbe, mišljenja i upute, izrađuje nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Uprave, provodi postupke davanja i oduzimanja suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova, vodi evidenciju izdanih i oduzetih suglasnosti, priprema prijedloge za pokretanje stegovnih postupaka pred Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera geodezije protiv ovlaštenih inženjera geodezije i prekršajnih postupaka protiv ovlaštenih osoba te prikuplja i obrađuje godišnja izvješća ovlaštenih osoba o obavljenim stručnim geodetskim poslovima.

  Voditelj službe: Zrinka Bešlić Landek, dipl.iur.

  email: info@dgu.hr

 • Služba za vođenje ljudskih potencijala

  Više
  Služba za vođenje ljudskih potencijala
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 487
  Fax: (01)

  Opis

  Služba za vođenje ljudskih potencijala prati i provodi mjere politike planiranja, zapošljavanja, upravljanja i razvoja ljudskih potencijala Uprave, izrađuje prijedloge odgovora na tužbe i žalbe u predmetima vezanim za prava službenika i namještenika, provodi postupke zbog povrede službene dužnosti službenika, surađuje sa Službeničkim sudom, vodi propisane očevidnike, prati pravnu regulativu, i sudjeluje u upravno-pravnim poslovima koji se odnose na normativnu djelatnost iz područja rada Službe.

  Voditeljica službe Katarina Fidermuc Rončević, dipl.iur.

  email: info@dgu.hr

   

 • Služba za informacijsko komunikacijski sustav

  Više
  Služba za informacijsko komunikacijski sustav
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: 
  Fax: 

  Opis

 • Služba za geoinformacijske sustave

  Više
  Služba za geoinformacijske sustave
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: 
  Fax: 

  Opis