Ustrojstvo Državne geodetske uprave

Poslove iz svojeg djelokruga Državna geodetska uprava obavlja u Središnjem uredu i Područnim uredima za katastar. Radom Državne geodetske uprave upravlja ravnatelj.

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave (NN 39/12, 22/14).

Organigram

Ravnatelj

dr. sc.
Damir Šantek, dipl. ing. geod.

Više Saznaj više
Danko Markovinović
dr. sc.
Damir Šantek, dipl. ing. geod.
Više
Kabinet ravnatelja
Kontakt

Gruška 20
10000 Zagreb
Tel: (01) 6165 444
Fax: (01) 6157 389
e-mail: info@dgu.hr

Opis

U Kabinetu se obavljaju poslovi za ravnatelja i njegovu zamjenicu/zamjenika, poslovi vezani za tijela državne vlasti (Vlada RH, Hrvatski Sabor) i središnja tijela državne uprave, poslovi međunarodne suradnje i prilagodbe propisima EU. Zaprimaju se predstavke i pritužbe građana, obavljaju se protokolarne i promocijske aktivnosti, te informiranje javnosti.

U Kabinetu se također koordiniraju poslovi strateškog planiranja, te se donosi godišnji plan rada na temelju plana rada svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, obavljaju se poslovi vezani za razvoj informacijsko komunikacijskog sustava Uprave i upravljanje Geoportalom.

Ivana Medarić - tajnica kabineta ravnatelja 

email: kabinet.ravnatelja@dgu.hr

 

Kabinet ravnatelja

Više
Samostalni odjel za unutarnju reviziju
Kontakt

Gruška 20
10000 Zagreb
Tel: (01) 6165 482
Fax: (01) 6166 555

Opis

Odjel se bavi unutarnjom revizijom svih poslovnih procesa i sustava u DGU, sustavima kontrole i upravljanjem rizicima, revizijom korištenja sredstava EU, te procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola i predlaganjem preporuka u svrhu poboljšanja sustava.

Misija Odjela je pomagati rukovodstvu kroz davanje neovisnih i stručnih mišljenja i preporuka o sustavu unutarnjih kontrola s ciljem racionalnog financijskog upravljanja te suglasja sa zakonskim i internim propisima.

Ivanka Kraljević - voditeljica odjela

email: info@dgu.hr

Samostalni odjel za unutarnju reviziju

Zamjenik ravnatelja

Zamjenik nije imenovan.

Više Saznaj više
Zamjenik nije imenovan.

Samostalna služba za informacijske i komunikacijske tehnologije

Više
Samostalna služba za informacijske i komunikacijske tehnologije
Kontakt

Gruška 20
10000 Zagreb
Tel: (01) 6165 466
Fax: (01) 6165 484

Opis

Služba upravlja informacijsko-komunikacijskim sustavom, upravlja podatkovnim centrom, sustavom fiksnih i mobilnih telekomunikacija, vodi evidenciju opreme i licenci i dr. Misija službe je razvoj napredne informacijske i komunikacijske infrastrukture, uključujući pouzdanu i sigurnu mrežu te raznovrsne usluge. Poticanje primjene informacijske i komunikacijske tehnologije, a posebice potpora izmjeni informacija, te razvoju usluga dostupnih posredstvom mreže.

Zoran Vujić - voditelj službe

email: info@dgu.hr

Samostalna služba za kontrolu kvalitete i nadzor

Više
Samostalna služba za kontrolu kvalitete i nadzor
Kontakt

Gruška 20
10000 Zagreb
Tel: (01) 6165 425
Fax: (01) 6165 430

Opis

Služba se bavi poslovima kontrole kvalitete procesa, prostornih podataka i pripadajućih metapodataka i dokumentacije proizašlih iz izmjera, ocjenjivanjem uporabljivosti prostornih podataka i donošenjem prijedloga za njihovu službenu upotrebu, razvojem alata, procedura i specifikacija kontrole kvalitete s ciljem poboljšanja kvalitete proizvoda, te pružanjem podrške u razvoju i provedbi procedura kontrole kvalitete.

Misija Službe je poboljšati kvalitetu prostornih podataka te na taj način pridobiti povjerenje i zadovoljstvo korisnika prostornih podataka DGU, koji su temelj gospodarskog razvoja. Uspostaviti učinkovit sustav kontrole kvalitete i nadzora u proizvodnji i stvaranju prostornih podataka, u kojem želimo spriječiti nastajanje pogrešaka i time povezanih dugotrajnih postupaka ispravaka.

Ivan Grubić - voditelj službe

tel: 01/ 6165-425

email: info@dgu.hr

Samostalna služba za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala

Više
Samostalna služba za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala
Kontakt

Gruška 20
10000 Zagreb
Tel: (01) 6165 488
Fax: (01) 6165 484

Opis

Služba se bavi propisima, napucima i zakonima iz nadležnosti DGU, pružanjem pravne pomoći unutar Uprave, davanjem i oduzimanjem suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova, stegovnim postupcima, zapošljavanjem i sl.

Misija Službe je stručno i profesionalno pridonositi izradi svih normativnih akata iz upravnog područja koje djelokrug rada DGU, u funkciji usklađivanja s pravnim stečevinama EU, te razvijati ustrojeni sustav licenciranja za obavljanje stručnih geodetskih poslova propisujući uvjete i mjerila.

Diana Dudok - voditeljica službe

email:info@dgu.hr

Sektor za katastarski sustav

Više Saznaj više
Sektor za katastarski sustav
Kontakt

Gruška 20
10000 Zagreb
Tel: (01) 6165 433
Fax: (01) 6165 454

Opis

Sektor se bavi praćenjem i nadzorom katastra zemljišta, katastra nekretnina, katastra vodova i registra prostornih jedinica. Priprema i provodi katastarske izmjere i posebne registracijske projekte, bavi se bazama podataka iz svoje nadležnosti i Preglednikom katastarskih podataka, te poslovima vezanim uz nadzor područnih ureda za katastar i ovlaštenih osoba za obavljanje geodetske djelatnosti.

Antonio Šustić - načelnik sektora

email: info@dgu.hr

Sektor za državnu izmjeru

Više Saznaj više
Sektor za državnu izmjeru
Kontakt

Gruška 20
10000 Zagreb
Tel: (01) 6165 415
Fax: (01) 6165 430

Opis

Sektor se bavi uspostavom i održavanjem položajne, visinske i gravimetrijske mreže, kontrolom polja stalnih točaka geodetske osnove, uspostavom i održavanjem stalne GNSS-referentne mreže (CROPOS), ažuriranjem i izdavanjem karata i digitalnog modela reljefa, izdavanjem odobrenja za snimanje iz zraka. Sektor se također bavi poslovima demarkacije-obilježavanja, održavanja i obnavljanja državnih granica.

Marjan Marjanović - načelnik sektora

email: info@dgu.hr

Sektor za infrastrukturu prostornih podataka

Više Saznaj više
Sektor za infrastrukturu prostornih podataka
Kontakt

Gruška 20
10000 Zagreb
Tel: (01) 6166 533
Fax: (01) 6165 484

Opis

Sektor se bavi koordinacijom Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP), implementacijom INSPIRE direktive u RH, obradom zahtjeva korisnika za izdavanjem prostornih podataka i proizvoda, vodi arhivu, knjižnicu i evidenciju geografskih imena.

Ljerka Marić - načelnica sektora

email: info@dgu.hr 

 

Sektor za financijske poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove

Više Saznaj više
Sektor za financijske poslove, strateško planiranje, nabavu i opće poslove
Kontakt

Gruška 20
10000 Zagreb
Tel: (01) 6166 546
Fax: (01) 6165 484

Opis

Sektor se bavi izradom financijskog plana, plana nabave, financijskim nadzorom i kontrolom, javnom nabavom, poslovima vezanim uz proračunska sredstva i vođenjem pisarnice. Surađuje s Ministarstvom financija, te vrši nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava.

Ksenija Kečević - načelnica sektora

email: info@dgu.hr

 

 • Služba katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata

  Više
  Služba katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 470
  Fax: (01) 6165 454

  Opis

  Služba prati i analizira stanje na području katastra zemljišta, katastra nekretnina, provođenja komasacija i drugih zahvata u prostoru, priprema i predlaže godišnje i višegodišnje programe provođenja katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija te izradbe katastarskih operata, te provodi nadzor nad njima.

  Također predlaže i provodi programe prikupljanja i obrađivanja podataka o načinu uporabe zemljišta, organizira i nadzire izlaganja na javni uvid i dr.

 • Služba za posebne registre i registracijske projekte

  Više
  Služba za posebne registre i registracijske projekte
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 467
  Fax: (01) 6165 454

  Opis

  Služba predlaže godišnje i višegodišnje programe uvođenja registra prostornih jedinica, prati, analizira i nadzire stanje na području registra prostornih jedinica, izvornih evidencija naselja, ulica, kućnih brojeva i katastra vodova, te predlaže mjere za unaprjeđenje ovih evidencija.

  Provodi stručni nadzor nad održavanjem područnih registara prostornih jedinica, prati i analizira stanje na području standardizacije i normiranja geodetsko katastarskih radova i usluga i dr.

 • Služba za održavanje katastarskih operata i ZIS

  Više
  Služba za održavanje katastarskih operata i ZIS
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 471
  Fax: (01) 6165 454

  Opis

  Služba predlaže mjere za unaprjeđenje katastra, a posebno mjere koje se odnose na održavanje katastarskih operata te mjere koje proizlaze iz primjene programskih rješenja za vođenje ZIS-a, brine o povećanju učinkovitosti održavanja katastarskih operata, vodi i održava konceptualni model katastarskih podataka u ZIS-u u koordinaciji s Ministarstvom pravosuđa i dr.

 • Služba za upravna postupanja, nadzor i geodetsku inspekciju

  Više
  Služba za upravna postupanja, nadzor i geodetsku inspekciju
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 438
  Fax: (01) 6165 454
   

  Opis

  Služba se bavi drugostupanjskim postupanjima, izrađuje i provodi godišnji plan provođenja upravnog i stručnog nadzora, obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor nad zakonitošću, načinom rada te uvjetima koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe koje obavljaju geodetsku djelatnost, zastupa DGU u upravnim sporovima i dr.

 • Služba osnovnih geodetskih radova

  Više
  Služba osnovnih geodetskih radova
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 416
  Fax: (01) 6165 430

  Opis

  Služba kontrolira, održava i uspostavlja stalne točke geodetske osnove, planira uvođenje novih geodetskih datuma i postupaka transformacije između službenog geodetskog referentnog sustava i ostalih referentnih sustava.

  Služba također održava bazu podataka stalnih točaka geodetske osnove te web-servisa za izdavanje podataka putem interneta, te brine o državnoj mreži referentnih GNSS stanica (CROPOS) koja omogućuje određivanje položaja u realnom vremenu s točnošću od 2 cm u horizontalnom te 4 cm u vertikalnom smislu na čitavom području države.

 • Služba za topografsku izmjeru i državne karte

  Više
  Služba za topografsku izmjeru i državne karte
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 422
  Fax: (01) 6165 430

  Opis

  Služba planira topografske izmjere i izrade državnih i tematskih karata, vodi i održava topografske, kartografske i fotogrametrijske baze podataka, te baze digitalnog modela reljefa. Brine o arhiviranju kartografskih proizvoda i aerofotogrametrijskih materijala i izdaje odobrenja za snimanja iz zraka.

 • Služba za državnu granicu

  Više
  Služba za državnu granicu
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6166 511
  Fax: (01) 6165 430

  Opis

  Služba se bavi obilježavanjem, označavanjem, obnavljanjem i izmjerom državne granice, poslovima pripreme arbitraža, medijacija, koncilijacija i razgraničenja na budućim državnim granicama sa susjednim državama, održava ploče "Državna granica", te prati aktivnosti koje se odnose na pripremu međunarodnih ugovora o državnim granicama.

   

 • Služba za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka

  Više
  Služba za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6166 535
  Fax: (01) 6165 484

  Opis

  Služba obavlja upravne, stručne, razvojne i koordinacijske poslove NIPP-a i poslove implementacije INSPIRE direktive. Služba koordinira rad tijela NIPP-a, prvenstveno Vijeća, Odbora i radnih skupina NIPP-a, koordinira provedbu njihovih odluka, izrađuje nacionalno izvješće, radi na povezivanju geoportala NIPP-a s INSPIRE geoportalom i obavlja druge poslove nacionalne INSPIRE kontakt točke.

 • Služba prostornih podataka, servisa i arhiva

  Više
  Služba prostornih podataka, servisa i arhiva
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 428
  Fax: (01) 6165 484

  Opis

  Služba izdaje i arhivira prostorne podatke i proizvode Uprave. Vodi knjižnicu DGU u kojoj se može pronaći knjižnična građa kojoj je DGU izdavač ili suizdavač, čiji su autori naši djelatnici i sl., prevodi podatke iz analognog u digitalni oblik i provodi transformaciju i konverziju podataka, vodi razvojno-istraživačke projekte.

 • Služba za financijske poslove i stateško planiranje

  Više
  Služba za financijske poslove i stateško planiranje
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6166 544
  Fax: (01) 6166 555

  Opis

  Služba obavlja stručne i računovodstvene poslove, izrađuje prijedloge potrebnih sredstava za izvršenje programa i planova rada, prijedlog proračuna i daje prijedloge i smjernice o racionalizaciji plana, za pojedine kategorije troškova u dijelu državnog proračuna.

   

 • Služba za nabavu i opće poslove

  Više
  Služba za nabavu i opće poslove
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 451
  Fax: (01) 6165 484

  Opis

  Služba priprema i izvršava godišnje planove nabave, provodi javna nadmetanja, obavlja poslove koji se odnose na prijam, otpremu i evidentiranje pismena, vodi pismohranu i sređuje i čuva arhivu, obavlja poslove uz ostvarenje prava na pristup informacijama.

 • Služba katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata

  Više
  Služba katastarskih izmjera i izradbe katastarskih operata
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 470
  Fax: (01) 6165 454

  Opis

  Služba prati i analizira stanje na području katastra zemljišta, katastra nekretnina, provođenja komasacija i drugih zahvata u prostoru, priprema i predlaže godišnje i višegodišnje programe provođenja katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija te izradbe katastarskih operata, te provodi nadzor nad njima.

  Također predlaže i provodi programe prikupljanja i obrađivanja podataka o načinu uporabe zemljišta, organizira i nadzire izlaganja na javni uvid i dr.

 • Služba za posebne registre i registracijske projekte

  Više
  Služba za posebne registre i registracijske projekte
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 467
  Fax: (01) 6165 454

  Opis

  Služba predlaže godišnje i višegodišnje programe uvođenja registra prostornih jedinica, prati, analizira i nadzire stanje na području registra prostornih jedinica, izvornih evidencija naselja, ulica, kućnih brojeva i katastra vodova, te predlaže mjere za unaprjeđenje ovih evidencija.

  Provodi stručni nadzor nad održavanjem područnih registara prostornih jedinica, prati i analizira stanje na području standardizacije i normiranja geodetsko katastarskih radova i usluga i dr.

 • Služba za održavanje katastarskih operata i ZIS

  Više
  Služba za održavanje katastarskih operata i ZIS
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 471
  Fax: (01) 6165 454

  Opis

  Služba predlaže mjere za unaprjeđenje katastra, a posebno mjere koje se odnose na održavanje katastarskih operata te mjere koje proizlaze iz primjene programskih rješenja za vođenje ZIS-a, brine o povećanju učinkovitosti održavanja katastarskih operata, vodi i održava konceptualni model katastarskih podataka u ZIS-u u koordinaciji s Ministarstvom pravosuđa i dr.

 • Služba za upravna postupanja, nadzor i geodetsku inspekciju

  Više
  Služba za upravna postupanja, nadzor i geodetsku inspekciju
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 438
  Fax: (01) 6165 454
   

  Opis

  Služba se bavi drugostupanjskim postupanjima, izrađuje i provodi godišnji plan provođenja upravnog i stručnog nadzora, obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor nad zakonitošću, načinom rada te uvjetima koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe koje obavljaju geodetsku djelatnost, zastupa DGU u upravnim sporovima i dr.

 • Služba osnovnih geodetskih radova

  Više
  Služba osnovnih geodetskih radova
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 416
  Fax: (01) 6165 430

  Opis

  Služba kontrolira, održava i uspostavlja stalne točke geodetske osnove, planira uvođenje novih geodetskih datuma i postupaka transformacije između službenog geodetskog referentnog sustava i ostalih referentnih sustava.

  Služba također održava bazu podataka stalnih točaka geodetske osnove te web-servisa za izdavanje podataka putem interneta, te brine o državnoj mreži referentnih GNSS stanica (CROPOS) koja omogućuje određivanje položaja u realnom vremenu s točnošću od 2 cm u horizontalnom te 4 cm u vertikalnom smislu na čitavom području države.

 • Služba za topografsku izmjeru i državne karte

  Više
  Služba za topografsku izmjeru i državne karte
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 422
  Fax: (01) 6165 430

  Opis

  Služba planira topografske izmjere i izrade državnih i tematskih karata, vodi i održava topografske, kartografske i fotogrametrijske baze podataka, te baze digitalnog modela reljefa. Brine o arhiviranju kartografskih proizvoda i aerofotogrametrijskih materijala i izdaje odobrenja za snimanja iz zraka.

 • Služba za državnu granicu

  Više
  Služba za državnu granicu
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6166 511
  Fax: (01) 6165 430

  Opis

  Služba se bavi obilježavanjem, označavanjem, obnavljanjem i izmjerom državne granice, poslovima pripreme arbitraža, medijacija, koncilijacija i razgraničenja na budućim državnim granicama sa susjednim državama, održava ploče "Državna granica", te prati aktivnosti koje se odnose na pripremu međunarodnih ugovora o državnim granicama.

   

 • Služba za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka

  Više
  Služba za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6166 535
  Fax: (01) 6165 484

  Opis

  Služba obavlja upravne, stručne, razvojne i koordinacijske poslove NIPP-a i poslove implementacije INSPIRE direktive. Služba koordinira rad tijela NIPP-a, prvenstveno Vijeća, Odbora i radnih skupina NIPP-a, koordinira provedbu njihovih odluka, izrađuje nacionalno izvješće, radi na povezivanju geoportala NIPP-a s INSPIRE geoportalom i obavlja druge poslove nacionalne INSPIRE kontakt točke.

 • Služba prostornih podataka, servisa i arhiva

  Više
  Služba prostornih podataka, servisa i arhiva
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 428
  Fax: (01) 6165 484

  Opis

  Služba izdaje i arhivira prostorne podatke i proizvode Uprave. Vodi knjižnicu DGU u kojoj se može pronaći knjižnična građa kojoj je DGU izdavač ili suizdavač, čiji su autori naši djelatnici i sl., prevodi podatke iz analognog u digitalni oblik i provodi transformaciju i konverziju podataka, vodi razvojno-istraživačke projekte.

 • Služba za financijske poslove i stateško planiranje

  Više
  Služba za financijske poslove i stateško planiranje
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6166 544
  Fax: (01) 6166 555

  Opis

  Služba obavlja stručne i računovodstvene poslove, izrađuje prijedloge potrebnih sredstava za izvršenje programa i planova rada, prijedlog proračuna i daje prijedloge i smjernice o racionalizaciji plana, za pojedine kategorije troškova u dijelu državnog proračuna.

   

 • Služba za nabavu i opće poslove

  Više
  Služba za nabavu i opće poslove
  Kontakt

  Gruška 20
  10000 Zagreb
  Tel: (01) 6165 451
  Fax: (01) 6165 484

  Opis

  Služba priprema i izvršava godišnje planove nabave, provodi javna nadmetanja, obavlja poslove koji se odnose na prijam, otpremu i evidentiranje pismena, vodi pismohranu i sređuje i čuva arhivu, obavlja poslove uz ostvarenje prava na pristup informacijama.