Povijest Državne geodetske uprave

Geodetska uprava osnovana je pri Vladi Narodne Republike Hrvatske za obavljanje zadataka geodetske službe na području NRH, Uredbom o osnivanju Geodetske uprave iz 1947. godine koja je stupila na snagu 1. siječnja 1948. godine.

Tom Uredbom definirana je djelatnost Geodetske uprave: izrada plana geodetske djelatnosti u skladu s općim državnim i republičkim privrednim planom, rukovođenje svim geodetskim radovima na području Hrvatske, katastarska služba, rukovođenje republičkim geodetskim poduzećima i ustanovama, unapređenje geodetske struke, raspodjela stručnih kadrova, nabava instrumenata te prikupljanje i čuvanje elaborata o izvršenim geodetskim radovima.

Od 1953. godine djeluje samostalno, a u razdoblju od 1965. do 1968. godine priključena je Republičkom sekretarijatu za financije. Zakonom o upravi ustrojena je kao republički organ uprave te od tada djeluje pod nazivom Republička geodetska uprava koja osigurava provođenje zakona i drugih propisa i mjera koje se odnose na izradu, obnovu i održavanje premjera i katastra zemljišta i u tu svrhu prati i analizira poslove premjera i katastra zemljišta i njihova održavanja; prati i druge pojave i procese u ostvarivanju zakona i analizira uvjete njihova ostvarivanja te daje stručna mišljenja u izvršenju poslova izrade i održavanja premjera i katastra zemljišta; rješava u upravnim stvarima koje se odnose na izradu, obnovu i održavanje premjera i katastra zemljišta i obavlja stručne poslove povezane s tim djelatnostima; obavljaju određene stručne poslove u postupku komasacije zemljišta; nadzire provođenje zakona i drugih propisa i mjera u području premjera i katastra zemljišta, kao i u odnosu na evidenciju nekretnina u društvenom vlasništvu; vodi arhiv geodetske dokumentacije i odlučuje o korištenju; prikuplja i obrađuje statističke podatke i vodi određene evidencije u okviru svoje djelatnosti, te obavlja i druge upravne poslove određene zakonom.

Zakonom o ustrojstvu republičke uprave nadležnost odnosno poslove Republičke geodetske uprave preuzela je Uprava za katastar i geodetske poslove Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Državna geodetska uprava osnovana je i ustrojena kao samostalna državna upravna organizacija 1994. godine, te je preuzela poslove dotadašnje Uprave za geodetske i katastarske poslove Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša, a 2010. godine preuzela je poslove, zaposlenike, opremu, te prava i obveze, istim zakonom ukinutog Hrvatskog geodetskog instituta.