Poziv na natječaj (PN) za Nabavu tehničkih usluga za provedbu homogenizacije katastarskog plana za skupinu područnih ureda za katastar - Pula, Gospić, Ugovor br.: SGA/ILAS-C1-1c/NCB/17/171R

Vijesti

Republika Hrvatska dobila je zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj za pokrivanje troškova Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8086-HR), od kojeg dio sredstava namjerava iskoristiti za pokrivanje prihvatljivih isplata prema Ugovoru za provedbu homogenizacije katastarskog plana za skupinu područnih ureda za katastar Pula, Gospić, br. SGA/ILAS-C1-1c/NCB/17/171R.

Jedinica za provedbu projekta, u ime Državne geodetske uprave, upućuje poziv na slanje zapečaćenih ponuda za pružanje tehničkih usluga homogenizacije katastarskog plana za područne urede za katastar Pula, Gospić.

Natječaj će se provesti po procedurama Domaćeg nadmetanja (eng. National Competitive Bidding - NCB) koje su određene Smjernicama Svjetske banke:Nabava roba, radova i ne-savjetničkih usluga u okviru IBRD zajmova i IDA kredita i darovnica zajmoprimaca Svjetske banke, koje je Banka objavila u siječnju 2011. (“Smjernice za nabavu”) te je otvoren za sve prihvatljive ponuđače, kako je to definirano Smjernicama.

Usluge obuhvaćaju homogenizaciju digitalnog katastarskog plana. Tehničke usluge trebaju se obavljati sukladno tehničkim specifikacijama koje su dio natječajne dokumentacije te uputa Državne geodetske uprave za homogenizaciju digitalnih katastarskih planova (dodatak tehničkim specifikacijama) iz lipnja 2017. koje su dio natječajne dokumentacije. Detaljni zadaci koje Ponuditelj treba izvršiti navedeni su u Odjeljku 7. Specifikacija.

Tehničke usluge za provedbu homogenizacije katastarskog plana su kako slijedi:

Opis

Područni uredi za katastar

Broj katastarskih općina

Tehničke usluge za provedbu homogenizacije katastarskog  plana

SGA/ILAS-C1-1c/NCB/17/171R

Pula, Gospić

107

Ponuđači dostavljaju ponudu u zapečaćenoj omotnici. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji zadovoljava odgovarajuće standarde sposobnosti i resursa i za čiju ponudu se ocjenjuje da u značajnoj mjeri odgovara natječajnoj dokumentaciji i nudi najnižu ocijenjenu cijenu. Naručitelj zadržava prava odbacivanja ponuda koje ne zadovoljavaju uvjete sposobnosti navedene u natječajnoj dokumentaciji.

Planirani datum dovršetka pružanja usluga je 5 mjeseci od potpisivanja ugovora.  Kvalifikacijski kriteriji definirani su u Natječajnoj dokumentaciji.

Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do 15. prosinca 2017. u 11:00 sati. Oglas poziva za dostavu ponuda objavljen je u Narodnim novinama br.: 110, od 15. studenog 2017. godine.

Tekst Oglasa